ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Предлагаме решения за третиране на градски и промишлени отпадъчни води – модулни за вкопаване или в контейнери, които покриват нуждите на малки и средни населени места. Бърз монтаж и пуск в експлоатация, лесна поддръжка.

БИОРЕАКТОР С ЦИКЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ(SBR) – Дифузери

Описание
Биореакторите с циклично действие (SBR) се характеризират с това, че реакцията и утаяването се извършват в един и същи резервоар, но на два отделни етапа. По този начин се избягват проблемите, които могат да възникнат при рециркулацията на традиционните системи реактор-утаител. Освен това има възможност да се програмират различни цикли на реакцияутаяване всеки ден, адаптирайки пречиствателното съоръжение към променливите дебити, които се образуват. Могат да се оборудват с подвижни дифузери.

Приложение
Препоръчват се за непостоянни дебити, характерни за къмпинги, всякакъв вид обществени обекти, ресторанти, хотели, ваканционни лагери и др.

БИОРЕАКТОР С ЦИКЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ(SBR) – Ежектори

Описание
Биореакторите с циклично действие (SBR) се характеризират с това, че реакцията и утаяването се извършват в един и същи резервоар, но на два отделни етапа. По този начин се избягват проблемите, които могат да възникнат при рециркулацията на традиционните системи реактор-утаител. Освен това има възможност да се програмират различни цикли на реакция-утаяване всеки ден, адаптирайки пречиствателното съоръжение към променливите дебити, които се образуват. Инсталацията с ежектори вместо дифузери е отлично решение за случаите, в които няма пространство за монтиране на въздуходувка.

Приложение
Препоръчват се за непостоянни дебити, характерни за къмпинги, всякакъв вид обществени обекти, ресторанти, хотели, ваканционни лагери, т.н.

БИОРЕАКТОР С ЦИКЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ(SBR) – Денитрификация

Описание
Става въпрос за биореактор с циклично действие, при който се редуват анаеробни и аеробни етапи. Включва бъркалка за поддържане на сместа през анаеробните етапи. Чрез тази инсталация се постига отстраняването на азота. В началото на съоръжението има буферен резервоар, за да се контролира постъпващата в реактора вода в най-подходящите моменти. Може да се оборудва с подвижни дифузери.

Приложение
Препоръчва се за непостоянни дебити, при които е необходимо да се отстрани азотът, например къмпинги, всякакъв вид обществени обекти, ресторанти, хотели, ваканционни лагери, т.н.

ПЪЛНО OКИСЛЕНИЕ

Описание
Инсталация за аеробно биологично пречистване. Състои се от два етапа – реакция и утаяване (също както при цикличния биореактор – SBR), но те протичат в две различни камери. Ако има предварително изпомпване, дебитът трябва да е проектният. Може да се достави с подвижни дифузери, което намалява разходите за поддръжка и подобрява ефективността на съоръжението, тъй като не се налага то да бъде изпразвано и микроорганизмите, които пречистват водата, остават активни.

Приложение
Пречистване на отпадни води подобни на битовите, например къмпинги, всякакъв вид обществени обекти, ресторанти, хотели, ваканционни лагери, т.н.

ПЪЛНО ОКИСЛЕНИЕ – Денитрификация

Описание
Инсталация за пълно окисление с допълнителна анаеробна камера, в която протича отстраняване на азота чрез процеса на нитрификация – денитрификация, превръщайки нитратите от аеробния реактор в газообразен азот при анаеробни условия.

Приложение
Пречистване на битови отпадни води на места, където по норматив се изисква отстраняване на азота.

ИНСТАЛАЦИИ С МЕМБРАНЕН БИОРЕАКТОР(MBR) – Рециклиране на води с мембрани

Описание
Мембранните биореактори (MBR) са най-добрите инсталации за повторна употреба на отпадни води. Използването на ултрафилтрационни мебрани гарантира добри резултати и намалява възникването на проблеми. При битовите води външните мембранни модули позволяват да се намали височината на инсталацията и тя да се монтира в хотели, обществени обекти или спортни съоръжения, където височината на предвиденото помещение често е ограничена. Можем да монтираме инсталация с мембранен биореактор в контейнер, в готов за употреба вид. Използването на потопяеми ултрафилтрационни мембрани дава възможност да се пести енергия с удовлетворяващи резултати. Това е идеалното решение за износ, земеделие, поливане на градини, миене на улици, повторна употреба в индустрията и други.

КОМПАКТЕН БИОФИЛТЪР

Описание
Инсталация с три камери. В първата протича утаяване на твърдите частици и анаеробно разграждане. По гравитационен път водата преминава във втората камера, където продължава разграждането и се спира движението на пяната. Накрая водата, без твърдите частици, влиза в третата камера, в която се намира биологичният филтър. Той е изграден от материал със специална повдигната повърхност, на която се задържат аеробните микроорганизми. Докато водата се движи по гравитационен път през целия филтър, микроорганизмите разграждат разтворената органична материя.

Приложение
Пречистване на битови отпадни води.

ШАХТИ – Септична яма

Описание
В септичните ями се извършва анаеробно биологично пречистване. В първата камера протича утаяване на най-тежките суспендирани вещества и разграждането им. Във втората по-леките суспендирани вещества намират по-добри условия за утаяване и също се разлагат.

Приложение
Става въпрос за опростена система, подходяща за малки колективи, където не се изисква много високо качество на заустваните води. Също така може да се използва като първи етап на пречистване за по-сложни процеси.

СЕПАРАТОР НА МАЗНИНИ

Описание
След определено време престой мазнините и маслата се отделят от водата благодарение на разликата в плътността им. Изходящата тръба на водата е разположена в средната част на сепаратора, като по този начин се предотвратява изтичането на натрупаните мазнини в горната част. Препоръчва се за предварително пречистване на води, идващи от кухни, преди да се смесят с други септични води в пречиствателното съоръжение.

ПОМПЕНИ СТАНЦИИ

Проектират се и се произвеждаме помпени кладенци с всякакви размери и диаметри, отговарящи на нуждите на всеки клиент.
Предлагани принадлежности:
• Помпи.
• Подвижен кош за събиране на твърди примеси.
• Ревизионни отвори с всякакъв размер, с прикачен капак от стъклопласт и предпазна
решетка тип „tramex“, също прикачена за всяка помпа.
• Поплавък за ниво.
• Вентили.
• Електрическо табло.
• Шахти за вентили, външни или вградени в самия кладенец.
• Долен конус.

КОНУСОВИДЕН УТАИТЕЛ

Осигуряваме проектиране и производство на всякакъв вид резервоари утаители и избистрители за различни видове вода, както за гравитационно утаяване, така и за флотация. Проектират се в съответствие със стандарт UNE 13121.
– Конусовидни утаители
– Уплътнители
– Сепаратори на мазнини, CAF (кавитационна въздушна
флотация)

Произвежданите съоръжения могат да включват:
• Различни ъгли на конуса: 45°, 60°…
• Крака от стъклопласт или метал
• Скимер, уловител на мазнини
• Утайкочистач
• Периметрален канал „Thompson“ с регулируема височина
• Стълби и площадки от карбонова стомана, галванизирана, неръждаема, полиестер…
• Изчисляване на конструкции, сеизмично и ветрово
проектиране

ЛАМЕЛЕН УТАИТЕЛ

– Физико-химични с камера за коагулация-флокулация.
– Специфични смоли в зависимост от химичния състав и параметрите на преработваната вода.
– Канал „Thompson“ по размери.
– Стълби и площадки, произведени от карбонова стомана, галванизирана, неръждаема,
полиестер…
– Изчисляване на конструкции, сеизмично и ветрово проектиране.
– Симулация на потока за оптимизиране на производителността

ЗА ПОРЪЧКА НАТИСНЕТЕ ТУК